*ทันโลกปาฏิหาริย์ สืบสานตำนานไทย ผดุงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ *

*ผดุงความเป็นธรรมของสังคม คือจุดมุ่งหมายของเรา * 

ฉบับประจำเดือน ธ้นวาคม 2560